Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu – p. Miloš Smrček

U S N E S E N Í
Soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň – město, se sídlem Palackého nám. 28, 301
00 Plzeň, pověřený provedením exekuce na základě pověření k vedení exekuce: OS Příbram ze dne
3.7.2019, č.j. 9 EXE 2221/2019-13 kterým byla nařízena exekuce podle vykonatelného rozhodnutí: Výkaz
nedoplatků VZP ČR ze dne 8.4.2019, č.j. 3041900282,
ve věci
oprávněného:
VZP ČR, se sídlem Orlická čp. 2020 / čo. 4, Praha – Vinohrady 130 00, IČ:
41197518,
proti
povinnému:
Miloš Smrček, bytem Obecnice čp. 52, Obecnice 262 21, nar. 9.11.1982,
pro 53 504,00 Kč s příslušenstvím

vydává
DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKU
PRO ELEKTRONICKOU DRAŽBU
I.
Nařizuje se elektronická dražba nemovitostí uvedených v bodě V., která se koná prostřednictvím
elektronického systému dražeb na internetu na adrese portálu www.exdrazby.cz
II.
Zahájení elektronické dražby: 5.12.2019 v 13:20 hod
Ukončení dražby: nejdříve 5.12.2019 v 14:05 hod

Ke stažení: Dražební vyhláška – Miloš Smrček