Obecně závazná vyhláška obce Obecnice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obec Obecnice, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020

Ke stažení: