Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu

Oznámení veřejnou vyhláškou – opatření obecné povahy
– stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Příbram, Samostatné oddělení silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad
dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“), v platném znění a podle ust. § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), na
základě posouzení žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a silnicích
č. III/11811 a III/1185 v obci Obecnice (k.ú. Obecnice), podané dne 28.05.2020 žadatelem Šindler, důlní
a stavební společnost s.r.o., IČO: 00204382, Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“) a
po projednání s dotčeným orgánem Policie ČR,

stanovuje

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 a na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) výše uvedeného
zákona ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích (v platném znění)

přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích a silnicích č. III/11811 a III/1185 v obci Obecnice, (k.ú. Obecnice) za
níže uvedených podmínek pro její realizaci:

1. Druh úpravy: přechodná
2. Způsob úpravy: Umístěním přechodného dopravního značení (DZ), které bude provedeno
podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), odsouhlaseného Policií ČR, KŘ DI
Příbram pod č.j. KRPS-131124-1/ČJ-2020-011106, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.
3. Na komunikacích: místní komunikace a silnice č. III/11811 a III/1185
4. Místo: obec Obecnice
5. Důvod úpravy: realizace stavby Obnova vodovodu v obci Obecnice
6. Termín stanovení úpravy provozu: 15.06. – 30.10.2020
7. Odpovědná osoba: p. Josef Čížek, tel.: 724 081 110
8. Jiné další podmínky:

 Stávající DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně zneplatněno.
Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude
osazeno v souladu s platnými TP 66 subjektem oprávněným k instalaci dopravního
značení. Osobou odpovědnou za přechodné DZ bude prováděna pravidelná kontrola
stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na přechodném DZ bude tato
bezodkladně odstraněna. Po ukončení stavby bude přechodné DZ okamžitě odstraněno.
 Každé místo, kde zůstanou nerovnosti na komunikaci po zasypání výkopu a bude po
něm umožněna jízda vozidel, musí být až do doby pokládky živičného povrchu
označeno dopravní značkou A7a „Nerovnost vozovky“.

Ke stažení:

Opatření obecné povahy

DIO Obecnice vodovod