Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu (Obecnice – Lhota u Příbramě)

Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci III/11811 a MK v obci Lhota u Příbramě, III/11810 a MK v obci Sádek, III/1185 a MK v obci Drahlín, a III/11811 a MK v obci Obecnice, za níže uvedených podmínek pro její realizaci:

1. Druh úpravy : přechodná

2. Způsob úpravy : Umístění přechodného dopravního značení (DZ), které bude provedeno podle předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO), odsouhlaseného Policií ČR, KŘ DI Příbram pod č.j. KRPS-124425-2/2024-011106 ze dne 13.05.2024, které je nedílnou součástí tohoto stanovení.

3. Na komunikacích : III/11811 a MK v obci Lhota u Příbramě, III/11810 a MK v obci Sádek, III/1185 a MK v obci Drahlín, a III/11811 a MK v obci Obecnice

4. Místo : mezi obcemi Lhota u Příbramě – Obecnice

5. Důvod úpravy : souvislá oprava povrchu

6. Termín stanovení úpravy provozu : 03.06.2024 – 28.06.2024

7. Odpovědná osoba : Ing. Simona Ždánská, tel. č.: 720 052 151.

8. Jiné další podmínky : Stávající DZ, které by bylo v rozporu s přechodným DZ, bude zřetelně zneplatněno. Veškeré DZ bude v souladu s platnými normami, vyhláškou 294/2015 Sb. a bude osazeno v souladu s platnými TP 66 subjektem oprávněným k instalaci dopravního značení. Osobou odpovědnou za přechodné DZ bude prováděna pravidelná kontrola stavu tohoto značení a v případě zjištěné závady na přechodném DZ bude tato bezodkladně odstraněna. Po ukončení stavby bude přechodné DZ okamžitě odstraněno.

 

Ke stažení:

uzavirka

uzavirka_mapa