Veřejná vyhláška – zásady územního rozvoje

Ke stažení: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ

o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení
vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu jakožto
pořizovatel územně plánovací dokumentace Středočeského kraje ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“) v souladu s ustanoveními § 37 odst. 3 a § 23a odst. 1 stavebního zákona
oznamuje zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje (dále jen „ZÚR SK“)
a Vyhodnocení vlivů 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj
území (dále jen VVURÚ). Současně bude kompletní návrh 3. aktualizace ZÚR SK včetně VVURÚ
vystaven k nahlédnutí:
– na internetových stránkách Středočeského kraje www.kr-stredocesky.cz v sekci KRAJSKÝ
ÚŘAD A SAMOSPRÁVA, záložce ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍ ŘÁD, podzáložce ÚZEMNÍ
PLÁNOVÁNÍ NA ÚROVNI KRAJE, odrážka 3. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE, levý sloupec NÁVRH 3. AKTUALIZACE ZÚR SK PRO SPOLEČNÉ
JEDNÁNÍ

– v listinné podobě na Krajském úřadě Středočeského kraje, Odboru územního plánování
a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, kancelář č. 1079
v úředních hodinách uvedených na internetových stránkách Středočeského kraje nebo v jiný čas po
telefonické dohodě (tel. č. 257 280 412, 257 280 432, 257 280 700).

Do 30 dnů ode dne doručení návrhu 3. aktualizace ZÚR SK a VVÚR prostřednictvím této vyhlášky
na úřední desce Středočeského kraje může každý uplatnit u krajského úřadu písemné připomínky.