Výzva k podání nabídek

Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ustanovení §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ zadávána postupem podle Zákona. Zakázka je zadávána v souladu s platnou interní směrnicí zadavatele pro zadávání VZMR.

Ke stažení: Výzva k podání nabídek