Závěrečný účet Svazku obcí za rok 2016

Ke stažení:

Záv. účet Svazku obcí Podb. regionu 2016

Zpráva o výsledku přezkoumani hospodaření dobrovolného svazku obcí

Výkaz zisku a ztrát

Příloha

Rozvaha

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu