Rezervace Obecnice (CHKOO)

CHKOOPár slov o REZERVACI

Dle encyklopedie Diderot z roku 2002 se rezervací rozumí:

  1. chráněné přírodní území;
  2. území vyhrazené zbytkům původního obyvatelstva;
  3. zajištění určitého zboží, místa ap. do budoucnosti;
  4. barvení látek s použitím rezervy;
  5. vnitřní výhrada při souhlasu.

V našem případě jde o kombinaci 1. a 2. bodu, respektive, Chráněná krajinná oblast obecnická (CHKOO) je chráněné přírodní území vyhrazené zbytkům původního obyvatelstva. Toto území se nazývá lidově Bečánov (kde se tento název vzal je nejasné) a oficiálně Obecnice. Obecnice je obec ve středních Čechách v okrese Příbram, leží 5 km severozápadně od Příbrami, v Brdské vrchovině. V roce 1999 měla 1 170 obyvatel. V 19. stol. zde byly železárny. Dochované prameny se o Obecnici zmíňují již v 1394. Tak praví opět encyklopedie Diderot 2002.

A takto formuloval Obecnici Ottův slovník naučný vydaný v letech 1888 – 1909 ve 28 svazcích: Obecnice, farní ves v Čechách, hejtmanství a okres Příbram; 193 domů, 1898 obyvatel (1890), kostel sv. apoštolů Šimona a Judy, 5tř. šk. s paral. , pš., železárny s vysokými pecemi, 2 mlýny a po domácku šití rukaviček. Čásť obce zove se Borek. V té době byla (a stále je) Obecnice významným centrem vzdělanosti, kultury a také průmyslu. O tom svědčí i fakt, že Obecnice a její okolí se stávalo častým námětem pro řadu spisovatelů jako např. K.H.Mácha – Hra Valdek, J. Arbes – Sebrané spisy a dalších. Vzhledem k tomu, se zde v současnosti nachází spousta živočichů a obyvatel, kteří jsou vzhledem i chováním viditelně odlišní od běžného vzorku obyvatel ČR, byla několika málo jedinci vyhlášena na území o rozloze necelého jednoho kilometru čtverečního Chráněná krajinná oblast obecnická, zkráceně REZERVACE.

Vzhledem k tomu, že se původní obyvatelstvo zachovalo do dnešních dnů ve velmi malém počtu, jsou v Rezervaci stanovena přísná pravidla chování. Pravidla platí jak pro obyvatele, tak i pro osoby vstoupivší na území Rezervace jako turisté, či za účelem studia obyvatel Rezervace nebo za jakýmkoli jiným účelem. (Je stanoveno například, že je přísně zákázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy rezervace není dovoleno.) Výjimku tvoří jen privilegované osoby určené Správou rezervace. Nebo, že návštěvníci rezervace nesmí s sebou nosit vlastní alkohol a nabízet jej živočichům v rezervaci. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří pouze dary pro Správu rezervace. A tak dále. Více se dozvíte v oficiálním Návštěvním řádu Rezervace v Obecnici.

Území REZERVACE se nachází uprostřed Obecnice. Hlavní dominantou je restaurace, kde se také odehrává drtivá většina života místních obyvatel. V restauraci lze konzumovat jak různé pitivo tak i něco k jidlu (ceny jsou uvedeny v rubrice Nabídka služeb). V letních měsících, pokud to počasí dovolí a návštěvník si to probere se svým zdravím, lze uspokojovat své chuťové pohárky o pár kroků dál, pod volným nebem, resp. pod lípami. A vzhledem k tomu, že někteří obyvatelé REZERVACE jsou otužilí, ale trpí klaustrofobií z uzavřených prostor, byl pro ně zřízen luxusní přístřešek. Jednoduše zkráceno, lze sedět kdekoli.

Návštěvní řád Rezervace v Obecnici

Návštěvní řád Rezervace v Obecnici se vztahuje na všechny osoby pobývající na území Rezervace – Chráněné krajinné oblasti obecnické, nejsou-li z jeho působnosti vyňaty.

Platná omezení

Na celém území Rezervace platí následující omezení:

1. Vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo místa vyhrazená se souhlasem Správy rezervace není dovoleno. Výjimku tvoří jen privilegované osoby určené Správou rezervace.

2. Jízda na kole je omezena na vyznačené cyklotrasy. Rezervace není místem vhodným k závodění. Kola nepohazujte na přístupových komunikacích. Pokud se příliš v rezervaci „nadýcháte“, kolo raději voďte. Zapomenutá kola uschováváme pouze dva dny. Poté budou prodána jiným zájemcům.

3. Hromadné sportovní, turistické a jiné veřejné akce v Rezervaci nelze konat bez povolení správy . Zpěv a řev je povolen jen do únosnosti obyvatel Chkoo.

4. Volné táboření a rozdělávání ohně mimo místo k tomu vyhrazené jsou hrubým zásahem do přírodního prostředí a nejsou stejně jako nocování ve volné krajině povoleny. Pokud v rezervaci znaveni usnete, stáváte se součástí živočišstva. Při narušování klidu hlasitým chrápáním budete Policijí Obecnice odtaženi mimo prostor rezervace

5. Rezervace byla vytvořena pro ochranu planě rostoucích a volně žijících zvířat a jiných živočichů (např.lidí), nelze proto rušit nebo odchytávat živočichy či sbírat rostliny, s výjimkou odchytu manželů a manželek prováděného v souladu s předpisy na ochranu přírody a rodiny.

6. Příroda rezervace se nesmí stát smetištěm odpadků a smradu Rozumní lidé přírodu neznečišťují, těm ostatním je to zakázáno. Konejte potřeby na místě označeném WC

7. Vodní sporty lze provozovat pouze na vyhrazených místech jezera. Břehové porosty a místní samorosty nepoškozujte. Koupejte se v plavkách nebo dostanete na holou. U žen vykonává trest správce rezervace. U mužů Policije Obecnice pendrekem.

8. Nápisy poskytují cenné informace návštěvníkům. Manipulace s nimi přísluší pouze správci rezervace. Za hanlivé nápisy na WC následuje trest a zákaz pobytu v rezervaci.

9. Nevstupujte do jeskyň a podzemních prostor. Ohrožujete tím vlastní bezpečnost a rušíte živočichy obývající jeskyně.

10. Není dovoleno ponechat volně pobíhat slepice, psy a manželky. Ti pobíhali volně vždy jen po vsi. V rezervaci mimořádně a výjimečně povoluje pobíhání jedině správce.

11. Návštěvníci rezervace nesmí sebou nosit vlastní alkohol a nabízet jej živočichům v rezervaci. Výjimku tvoří dary pro Správu rezervace.

12. Do rezervace vstupujeme s řádným finančním zajištěním. Nikdy nevíte co se může stát.

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 23. dubna roku 2000

Prosíme návštěvníky Rezervace Obecnice, aby omezení vyplývající z Návštěvního řádu přijali jako svoji drobnou oběť pro zachování překrásné přírody a dobrých lidských vztahů.

Ke stažení – Test pro obyvatele rezervace