Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k.ú. Obecnice

Ke stažení: Výzva k podání nabídek – Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k. ú. Obecnice

Výzva k podání nabídek

Vyhlašovaná veřejná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“). Tato veřejná
zakázka malého rozsahu není v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ zadávána postupem podle
Zákona.

Identifikační údaje zadavatele
Zadavatel: Obec Obecnice
Adresa: Josef Karas, starosta
IČO: Obecnice 159, 262 21 Obecnice
Zástupce zadavatele: 002 42 918
Tel./fax.: +420 724 180 549
Email: ou.obecnice@volny.cz

Zástupce zadavatele:
Společnost: MINOS CB s.r.o.
IČO: 050 39 584
Kontakt: Ing. Michal Novák, +420 775 572 247, info@minoscb.cz

Předmět veřejné zakázky
Předmětem výzvy je veřejná zakázka malého rozsahu na provádění stavebních prací na akci
s názvem:
„Rekonstrukce mostku přes Obecnický potok k.ú. Obecnice“

Stavba řeší rekonstrukci stávajícího objektu třech trub DN 1000 vedle sebe propouštějící
Obecnický potok v obci Obecnice v k.ú. Obecnice ve Středočeském kraji. Propustek tvoří
nadjezd jednopruhové místní komunikace. Stávající propustek bude odstraněn a nahrazen
novými prefabrikovanými rámovými konstrukcemi. Okolí mostu bude nově upraveno.