Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Obecnice

Ke stažení:

ZÁPIS o VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE OBECNICE